Technology Initiatives

 

Tsev Kawm Ntawv Kaw Thiab Pib Lig

twitter

Tsev Kawm Ntawv Kaw Thiab Pib Lig
Nroog Sheboygan Koog Tsev Kawm Ntawv muaj Twitter! Twitter cia cov tsev neeg muaj xov tooj ntawm tes (cell phones) los mus txais tau cov ntawv txua lus (text messages) thaum tsev kawm ntawv kaw, pib lig, thiab/los yog kaw ntxov. Tus as khauj Twitter DAWB XWB.

Puas yog koj nyuam qhuav siv Twitter tshiab?
Txais tau cov ntawv no ntawm koj lub xov tooj ntawm tes:

 1. Xa ib tsab ntawv uas sau lo lus: START
 2. Xa Rau: 40404
 3. Cov Siv Twitter Tshiab: Koj yuav tau txais ib tsab ntawv nyob rau hauv koj lub xov tooj ntawm tes hais tias, “Welcome to Twitter! Reply w/ SIGNUP to begin.” Koj yuav tsum tau ntaus ntawv teb rov qab nrog lo lus: SIGNUP.
 4. Ntxiv mus koj yuav tau txais ib tsab ntawv hais tias: “Great! You just need a user name. Reply w/ the username you want to use.” (lo lus nug kom koj teb rov qab es sau ib lub npe uas koj xav siv uas tsis pub dhau 15 tus ntawv thiab tsis pub hla kab).
 5. Tam sim no koj muaj tus as khauj lawm ces koj pib raws tau Nroog Sheboygan Tsev Kawm Ntawv tus as khauj es ntaus ntawv li no: follow ShebAreaSchools mus rau: 40404.
 6. Koj yuav tau txais tsab ntawv ob yuav nyeem li no, “You’ll receive a message every time ShebAreaSchools updates.” ( txhais tau hais tias koj yuav tau txais ib tsab ntawv txhua zaum tsev kawm ntawv muaj xov xwm nyob rau Sheboygan Koog Tsev Kawm Ntawv)

Yog koj twb nyob rau hauv Twitter lawm?

 1. Xa ib tsab ntawv uas sau lo lus: START
 2. Xa rau: 40404
 3. Koj yuav tau txais ib sob lus ntawm koj lub xov tooj ntawm tes hais tias: Already on Twitter? Reply with your user name to tweet with SMS. (Txhais hais tias: Twb nyob rau hauv Twitter? Teb rov qab tuaj nrog koj lub npe koj siv mus rau tweet nrog SMS.)
 4. Ntxiv mus, sau ntawv: follow ShebAreaSchools rau: 40404
 5. Koj yuav tau txais ib tsab ntawv ob yuav nyeem li no, “You’ll receive a message every time ShebAreaSchools updates.” ( txhais tau hais tias koj yuav tau txais ib tsab ntawv txhua zaum tsev kawm ntawv muaj xov xwm nyob rau Sheboygan Koog Tsev Kawm Ntawv)

Lwm zaus Sheboygan Koog Tsev Kawm Ntawv kaw ntxov, pib lig, los sis tsis muaj kawm ntawv, koj thiaj li yog ib tug xub xub paub!

Tej zaum tseem yuav raug them nyiaj xa ntawv thiab. Nug koj qhov chaw tauj xov tooj ntawm tes.

Back to Closing and Delays Policies