Technology Initiatives

 

Zoo siab txais tos koj rau Sheboygan Koog Tsev Kawm Ntawv

Ua tsaug rau koj txoj kev xav paub txog nroog Sheboygan Koog Tsev Kawm Ntawv!

Nroog Sheboygan Koog Tsev Kawm Ntawv (Sheboygan Area School District) yog koog tsev kawm ntawv loj tshaj nyob rau hauv nroog Sheboygan cheeb tsam thiab muab txuj ntau yam rau  me nyuam muaj 4 xyoo txog rau li cov kawm ntawv siab nyob rau cov tsev kawm ntawv theem loj. Peb koog tsev kawm muaj 9 lub tsev kawm ntawv ntiav hu charter schools thiab muaj ntau yam plhaus nkas uas tsis muaj nyob rau lwm cheeb tsam tsev kawm ntawv rau hauv lub nroog no.

Koj puas npaj siab tsiv los nyob rau nroog Sheboygan?

Siv peb cov cuab twj qhia chaw nyob hu Address Locator Tool los mus nrhiav seb cov tsev kawm ntawv twg qhia ntawv rau suam twg.

Puas yog koj xav sau npe kawm ntawv?

Thov hu rau Huab Yaj 920-803-7770 los yog hyang@sheboygan.k12.wi.us yog koj xav tau neeg txhais lus.